LISTA ÎNTREBĂRILOR DESCHISE VIS A VIS DE AȘA NUMITUL “CAZ SKRIPAL”

Comentariul Ambasadei Federației Ruse la București

Federația Rusă, încercând să obțină informații obiective privind incidentul din Salisbury, a cerut organizarea ședinței Comitetului Executiv al OIAC (care va avea loc la data de 4 aprilie).
Avem oportunitatea unică de a comunica publicului român lista completă a întrebărilor adresate OIAC și Regatului Unit, și de asemenea, Franței, care, din motive necunoscute nouă, se presupune că s-a alăturat investigării așa-numitului „Caz Skripal”.

Întrebările adresate Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC):
1. Ce fel de asistență a cerut Londra Secretariatului Tehnic OIAC?
2. Intenționează oare Secretariatul Tehnic, conform ordinii stabilite, să partajeze, cu Consiliul Executiv, şi, inclusiv, bineînţeles, cu Rusia, informaţiile pe care britanicii le pun la dispoziţia Secretariatului Tehnic în cadrul interacţiunii conform art.38 (E) art. VIII al Convenţiei (evaluarea tehnică în decursul realizării dispoziţiilor prezentei Convenţii, inclusiv şi evaluarea substanțelor chimice din cadrul listei şi din afară listei)?
3. A trimis oare partea britanică către Secretariatul Tehnic informaţii suplimentare (de caracter operativ, medical, juridic etc.) privind ancheta naţională?
4. Ce anume cer britanicii ca să confirme Secretariatul Tehnic: numai fapta folosirii unei substanţe neuroparalitice sau faptul că aceasta corespunde tipului „Novichok”, conform clasificării occidentale?
5. Ce fel de date şi dovezi materiale au pus britanicii la dispoziţia Secretariatului Tehnic (mostrele probelor, rezultatele analizei proprii a probelor, alte corpuri delicte)?
6. Cine se află în fruntea grupului experţilor OIAC, care a vizitat Marea Britanie? Ce specialişti au făcut parte din componenţa acestuia? Cât timp au lucrat? Cu cine au interacţionat?
7. Care a fost procedura de prelevare a probelor, oare a fost respectat principiul de bază al CWC la desfăşurarea investigațiilor (aşa numitul „chain of custody”)?
8. În care anume laboratoare o să fie reverificate datele britanice, având în vedere că în mass-media din Marea Britanie circulă pe larg versiunea desfăşurării acestei lucrări în cadrul a 20 de laboratoare din 16 ţări diferite?
9. De cât timp o să mai aibă nevoie Secretariatul Tehnic ca să-şi pregătească concluziile corespunzătoare?
10. Și-a dat oare Secretariatul Tehnic OIAC consimțământul pentru dezvăluirea de către Marea Britanie a materialelor anchetei faţă de ţările UE (conform informaţiilor de care dispunem, Franţa s-a alăturat anchetei pe deplin)?
11. A notificat oare Franţa Secretariatul Tehnic sau pe vreunul dintre membrii OIAC despre faptul că se alătură colaborării tehnice?
12. A pus oare Franţa materialele anchetei proprii (dacă asemenea materiale există) la dispoziţia Secretariatului Tehnic OIAC?
13. Poate oare Secretariatul Tehnic OIAC să pună la dispoziţia Rusiei materialele anchetei franceze pentru examinarea concluziilor făcute? Dacă nu, de ce?
14. Ce scopuri urmăreşte Secretariatul Tehnic OIAC şi Directorul General, personal, în contactele lor cu Marea Britanie, SUA, Franţa şi altele în privinţa „Cazului Skripal”?

Întrebările adresate Marii Britanii:
1. De ce Rusiei i s-a refuzat dreptul de acces consular la cei 2 cetățeni ruși care au avut de suferit pe teritoriul britanic?
2. Care anume antidoturi și sub ce formă au fost folosite pentru a ajuta victimele? Cum s-a întâmplat ca asemenea antidoturi au fost la îndemâna medicilor britanici la locul incidentului?
3. Care a fost baza conform căreia Franța a fost invitată să se alăture colaborării tehnice la ancheta incidentului în care au suferit cetățenii ruși?
4. A notificat oare Marea Britanie OIAC despre implicarea Franței în investigația incidentului din Salisbury?
5. Ce legătură are Franța cu incidentul cu cei 2 cetățeni ruși pe teritoriul Marii Britanii?
6. Ce norme ale legislației procedurale britanice permit implicarea unui stat străin în investigația națională internă?
7. Ce dovezi au fost transmise Franței pentru examinare și desfășurarea propriei investigații?
8. Au fost experții francezi prezenți în timpul prelevării biomaterialelor de la Serghei și Iulia Skripal?
9. Au efectuat oare experții francezi cercetarea biomaterialelor lui Serghei și Iulia Skripal și în care laboratoare, în mod concret?
10. Are oare Marea Britanie la dispoziție materialele anchetei efectuate de Franța?
11. Au fost oare puse la dispoziția Secretariatului Tehnic OIAC rezultatele anchetei franceze?
12. Care au fost caracteristicile (markerele) conform cărora a fost stabilită presupusa „origine rusă” a substanței care a fost utilizata în Salisbury?
13. Posedă oare Marea Britanie eșantioane-etalon de control ale substanței toxice de luptă numită de experții britanici „Novichok”?
14. Au fost oare elaborate eșantioanele de substanță toxică de luptă tip „Novichok” (în terminologia britanică) sau analogii acesteia în Marea Britanie?

Întrebările adresate Franței:
1. Care a fost baza conform căreia Franța a fost invitată să se alăture colaborării tehnice în ancheta incidentului din Salisbury, efectuată de Marea Britanie?
2. A trimis oare Franța înștiințare oficială la OIAC privind alăturarea sa colaborării tehnice în ancheta incidentului din Salisbury?
3. Ce dovezi au fost transmise Franței de către Marea Britanie în cadrul acordării colaborării tehnice?
4. Au fost oare specialiștii francezi prezenți în timpul prelevării materialului biologic de la Serghei și Iulia Skripal?
5. Au efectuat oare specialiștii francezi examinarea materialelor biologice ale lui Serghei și Iuliei Skripal, și dacă da, în care laborator?
6. Care au fost caracteristicile pe baza cărora specialiștii francezi au ajuns la concluzia despre utilizarea substanței toxice de luptă tip „Novichok” (conform terminologiei britanice) sau a analogilor săi?
7. Ce experiență la nivel expert în domeniul examinării substanțelor toxice de luptă de acest tip sau a analogilor săi deține Franța?
8. Care au fost caracteristicile (markerele) conform cărora specialiștii francezi au constatat „caracterul rus” al originii substanței utilizate la Salisbury?
9. Are oare Franța eșantioane-etalon de control ale substanței toxice de luptă „Novichok” (conform terminologiei britanice) sau ale analogilor săi?
Au fost oare elaborate în Franța eșantioanele substanței toxice de luptă de acest tip sau ale analogilor săi, și dacă da, cu ce scop?

Список открытых вопросов по т.н. «делу Скрипалей»

Стараясь добиться объективной информации по инциденту в Солсбери, Российская Федерация потребовала проведения заседания Исполсовета ОЗХО (которое состоится 4 апреля с.г.).
Имеем уникальную возможность сообщить румынской общественности полный список вопросов, адресованных в ОЗХО и Великобритании, а также Франции, которая по неизвестным нам причинам якобы присоединилась к расследованию т.н. «дела Скрипалей».

Вопросы к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО):
1. Какого рода помощь Лондон запросил у Техсекретариата ОЗХО?
2. Намерен ли Техсекретариат поделиться в установленном порядке с Исполсоветом, в т.ч., разумеется, с Россией, информацией, которую британцы предоставляют Техсекретариату при взаимодействии по ст.38(е) ст.VIII Конвенции (техническая оценка в ходе осуществления положений настоящей Конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов)?
3. Направляла ли британская сторона Техсекретариату какую-либо дополнительную информацию по национальному расследованию (оперативную, медицинскую, правовую и т.д.)?
4. Что конкретно британцы просят Техсекретариат подтвердить: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «Новичок» по западной классификации?
5. Какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в Техсекретариат (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики)?
6. Кто возглавил группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию? Какие специалисты вошли в её состав? Сколько времени они проработали? С кем взаимодействовали?
7. Какова была процедура отбора проб, соблюдался ли основополагающий принцип КЗХО при проведении расследований (т.н. «chain of custody»)?
8. В каких лабораториях будут перепроверены британские данные, учитывая, что в британских СМИ широко тиражируется версия о проведении такой работы в 20 лабораториях 16 различных стран?
9. Сколько еще времени потребуется Техсекретариату для того, чтобы подготовить соответствующее заключение?
10. Давал ли Техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС (по имеющейся информации, к расследованию полноформатно присоединилась Франция)?
11. Уведомляла ли Франция Техсекретариат или кого-либо из членов ОЗХО о подключении к техническому сотрудничеству?
12. Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
13. Может ли Техсекретариат ОЗХО предоставить России материалы французского расследования для изучения полученных выводов? Если нет, то почему?
14. Какие цели преследует Техсекретариат ОЗХО и лично гендиректор в своих контактах с Великобританией, США, Францией и др. по «делу Скрипалей»?

Вопросы к Великобритании:
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком»?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?

Вопросы к Франции:
1. На каком основании Франция была привлечена к техсотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери?
2. Направляла ли Франция официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании инцидента в Солсбери?
3. Какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества?
4. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
5. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей, если да, то в какой лаборатории?
6. На основании каких признаков французские специалисты сделали вывод о применении боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналогов?
7. Какими экспертными знаниями располагает Франция в области изучения боевых отравляющих веществ этого типа или его аналогов?
8. На основании каких признаков (маркеров) французские специалисты установили «российский характер» происхождения вещества, примененного в Солсбери?
9. Имеются ли у Франции контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги?
10. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества этого типа или его аналоги во Франции, если да, то в каких целях?

Nota Georgiana Arsene: Am pus inclusiv varianta în limba rusă a comentariului gândindu-mă că, poate, românii care nu pricep ce scrie în limba noastră vor înţelege în rusă. 

Sunt întrebări de bun simţ, întrebări al căror răspuns ar putea face lumină în acest caz extrem de complicat şi care, după cum se vede, ca urmare a lucrului în echipă dintre Marea Britanie, Uniunea Europeană, SUA şi NATO escaladează un conflict artificial, care nu vrea decât să provoace Federaţia Rusă.

Numai că lipsa de colaborare în această anchetă a Regatului Unit al Marii Britanii nu face decât să demonstreze minciuna proliferată de oamenii majestăţii sale şi reaua credinţă de care aceştia dau dovadă.

 

2 thoughts on “LISTA ÎNTREBĂRILOR DESCHISE VIS A VIS DE AȘA NUMITUL “CAZ SKRIPAL”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *